ZARZĄDZENIE Nr 1/2020

DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

z dnia 11 lutego 2020

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Senior + w Trzcinnej.

  

Na podstawie uchwały Nr VII/54/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim

zarządzam, co następuje:

§1

 Wprowadza się regulamin organizacyjny Dziennego Domu Senior + w Trzcinnej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 §2

Traci moc zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej nr 11/2019 z dnia 02 grudnia 2019 r.

§3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2020

 z dnia 02 lutego 2020 r.

 Dyrektora Ośrodka

 Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIENNEGO DOMU POBYTU SENIOR +
W TRZCINNEJ

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1

 1. Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Pobytu zwany dalej ,,Regulaminem” określa organizację, zakres działania oraz zadania Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Trzcinnej zwanego dalej ,,DDP Senior+”.
 2. Zadania określone w ust . 1 realizują pracownicy w ramach przypisanych im zakresów czynności.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. DDP Senior + – należy rozumieć Dzienny Dom Pobytu Senior + w Trzcinnej.
 2. Dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.
 3. Pracownikach – należy rozumieć pracowników zatrudnionych w Dziennym Domu Pobytu Senior +.
 4. Ośrodku – należy rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.
 5. Wójcie – należy rozumieć Wójta Gminy Nowogródek Pomorski.
 6. Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Nowogródek Pomorski.

 §3

Podstawowym zadaniem Dziennego Domu Pobytu Senior + jest udzielanie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

 

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna DDP Senior +

 §4

 

 1. DDP Senior + jest placówką usytuowaną w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, jako jego komórka organizacyjna.
 2. Ośrodek jest jednostką prowadzącą, zatrudniającą pracowników DDP Senior + i bezpośrednio nadzorującą jej działalność.
 3. Placówką kieruje Dyrektor, będący Dyrektorem Ośrodka.
 4. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Urząd Gminy Nowogródek Pomorski zgodnie z Uchwałą nr XXII/150/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r.

 §5

 1. Obszarem działania DDP Senior + jest Gmina Nowogródek Pomorski.
 2. Siedziba DDP Senior + znajduje się pod adresem Trzcinna nr 84.

 §6

 1. Skierowanie do Dziennego Domu następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego.
 2. Przed przyjęciem nowego uczestnika, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim ustala aktualną sytuację – bytową tej osoby w jej miejscu zamieszkania lub pobytu.
 3. Odpłatność za korzystanie z oferty DDP Senior + ustala w drodze decyzji administracyjnej Dyrektor.
 4. Wysokość odpłatności za pobyt ustala się na podstawie uchwały nr XIII/81/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Trzcinnej.

 §7

 1. W DDP Senior + jest zatrudniony instruktor terapii zajęciowej, opiekun grupy, pielęgniarka oraz robotnik do pracy lekkiej.
 2. W DDP Senior +, w miarę potrzeb i posiadanych środków, może być zatrudniony fizjoterapeuta i inne osoby zapewniające sprawne funkcjonowanie.
 3. Pracowników DDP Senior + zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka.

 

Rozdział III
Zakres działania i zadania DDP Senior +

 

 §8

 1. DDP Senior + pracuje cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może dokonać zmian godzin funkcjonowania DDP Senior +, o czym każdorazowo zobowiązany jest poinformować osoby zainteresowane.

 

§9

 1. DDP Senior + przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 60 rok życia, są nieaktywne zawodowo, posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz są zdolne do samoobsługi.

 §10

Zadaniem DDP Senior + jest:

1. Opieka i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie.
2. Aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu i koordynowanie tych przejawów aktywności w zależności od kondycji psychologiczno-fizycznej.  
3. Organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi seniorów poprzez popularyzację interesujących zagadnień.
4. Stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystania tkwiących w uczestnikach potencjałów wiedzy i umiejętności wpływających korzystnie na wzrost poczucia własnej wartości.
5. Utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej.

 

§11

Do zadań wspólnych na stanowiskach pracy należy w szczególności:

1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów wewnętrznych w tym  niniejszego regulaminu.
2. Organizowanie pracy własnej w sposób zapewniający należyte wykonywanie obowiązków.
3. Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Dziennego Domu.
4. Przestrzeganie zasad współpracy i pomocy koleżeńskiej oraz zasad poszanowania, życzliwości i uprzejmości.
5. Dbanie o ład i porządek na stanowiskach pracy.
6. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, ochrony danych osobowych uczestników.
7. Umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, w tym m.in. organizowanie imprez okolicznościowych, dostęp do prasy, telewizji oraz komputera.
8. Podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej i integracji ze środowiskiem.

 

§12

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku instruktor terapii zajęciowej należy, w szczególności:

1. Prowadzenie indywidualnej rehabilitacji ruchowej i dostosowanych do możliwości uczestników zajęć,  zgodnie z zaleceniami lekarza.
2. Prowadzenie zajęć ruchowo-sportowych. 
3. Obserwacja stanu zdrowia uczestników Dziennego Domu.  
4. Aktywizacja ruchowa uczestników Dziennego Domu.    
5. Dokumentowanie podejmowanych działań w ramach prowadzonych zajęć.
6. Aktywny udział w życiu społecznym Dziennego Domu, w tym w zorganizowanych wyjściach i wyjazdach z Uczestnikami.    
7. Rzetelne realizowanie działań, mających na celu podtrzymanie umiejętności samodzielnego życia.   
8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzonych zajęć
9. Organizacja zajęć terapeutycznych.    
10. Ścisła współpraca z pielęgniarką, psychologiem i opiekunami. 
11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

 

§13

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku pielęgniarka należy, w szczególności:    

1. Sprawowanie opieki nad osobami w Dziennym Domu.
2. Monitorowanie przyjmowania leków doustnych przez podopiecznych Dziennego Domu.   
3. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.
4. Rejestrowanie i koordynowanie wizyt u lekarzy specjalistów.
5. Zajęcia dotyczące higieny osobistej, w tym działania na rzecz edukacji i profilaktyki zdrowotnej.     
6. Obsługa sprzętu medycznego, np. glukometr, ciśnieniomierz, itp..  
7. Diagnozowanie potrzeb i problemów uczestników Dziennego Domu.
8. Aktywny udział w życiu społecznym Dziennego Domu, w tym w zorganizowanych wyjściach i wyjazdach z Uczestnikami.   
9. Współpraca z personelem zatrudnionym w placówce. 
10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

 

§14

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku opiekun należą, w szczególności:

 1. Opieka nad osobami starszymi.
 2. Pomoc przy usługach pielęgnacyjno - sanitarnych osób starszych, oraz pomoc przy posiłkach.                            
 3. Aktywizacja osób starszych.
 4. Rozbudzanie zainteresowań i inspirowanie uczestników do podejmowania działalności w ramach terapii zajęciowej, gimnastyki oraz udzielanie pomocy w tym zakresie. 5. Rzetelne realizowanie działań, mających na celu podtrzymanie umiejętności samodzielnego życia.
 5. Współpraca ze środowiskiem podopiecznego, jak również z pracownikami socjalnymi OPS w Nowogródku Pomorskim.
 6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas prowadzonych zajęć.
 7. Ścisła współpraca z pielęgniarką, psychologiem i pedagogiem.
 8. Aktywny udział w życiu społecznym Dziennego Domu, w tym w zorganizowanych wyjściach i wyjazdach z Uczestnikami.
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
 10. Utrzymywanie bieżącej czystości w pomieszczeniach Dziennego Domu.
 11. Utrzymywanie czystości terenu wokół Dziennego Domu. 13. Współpraca z personelem zatrudnionym w placówce.
 12. Pomoc osobom starszym przy codziennych czynnościach, np. ubieranie się w szatni, mycie, przygotowywanie posiłków, sprzątanie po posiłkach.
 13. Pomoc w zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie spacerów, przejść do innych instytucji.
 14. Dokładne sprawdzanie przed zamknięciem stanu bezpieczeństwa placówki (okna, drzwi, oświetlenie, sprzęt elektryczny itp.).

 

 §15

Nakazy i zakazy obowiązujące uczestników:

 1. W DDP „Senior+” obowiązuje ścisła dyscyplina dotycząca używania otwartego ognia. 2. Zabrania się wnoszenia na teren DDP „Senior+” i używania zapałek, zapalniczek, ostrych przedmiotów, tytoniu, alkoholu, środków odurzających.
 2. Absolutnie niedopuszczalne jest palenie tytoniu na terenie DDP „Senior+”.
 3. Obowiązuje zakaz używania wulgarnych słów przez uczestników w stosunku do siebie wzajemnie jak też wobec personelu.
 4. Zakazane jest używanie jakichkolwiek form przemocy przez uczestników wzajemnie do siebie (bicie, szarpanie za odzież lub włosy itp.) jak i personelu.
 5. Zakazane jest namawianie oraz nakłanianie do zachowań niezgodnych z dobrem innych uczestników i swoim.
 6. Zakazane jest niszczenie wyposażenia DDP „Senior+” oraz indywidualnych rzeczy uczestników.
 7. W DDP „Senior+” obowiązuje kultura, wzajemny szacunek, tolerancja i życzliwość, poszanowanie prywatności i godności.

 

§16

Prawa uczestników

Uczestnik ma prawo do:

 1. Poszanowania jego godności i prywatności.
 2. Zapoznania się z zasadami funkcjonowania DDP „Senior+” wynikającymi z niniejszego Regulaminu i korzystania w pełni z oferty DDP „Senior+”.
 3. Swobodnego dysponowania informacją o sobie i własnym wizerunku oraz prawo do informacji (w tym: Prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji dotyczącej osoby oraz usunięcia fałszywych informacji, prawo do ochrony danych osobowych i wizerunku).
 4. Prawo do dobrowolnych praktyk religijnych zgodnych z wyznaniem i potrzebami duchowymi.
 5. Wyrażania opinii, z wyłączeniem sytuacji naruszających dobre imię i prawa innych osób.
 6. Uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w kwestiach dotyczących swojej osoby.
 7. Prawo do zwolnienia z udziału w zajęciach, w związku ze złym stanem zdrowia, wyjazdem lub inną sytuacją losową, po zawiadomieniu ustnym lub pisemnym u instruktora lub opiekuna.
 8. Bezpośredniego kontaktowania się z pracownikami w różnych sprawach.
 9. Złożenia skargi związanej z pobytem w DDP „Senior+”, którą rozpatruje Dyrektor, od rozstrzygnięcia którego istnieje możliwość złożenia dalszej skargi do Wójta Gminy Nowogródek Pomorski.
 10. Zrezygnowania z pobytu w DDP „Senior+” z jednomiesięcznym okresem wyprzedzenia.

 

§17

Obowiązki uczestników

Uczestnicy mają obowiązek:

 1. Stosować się do regulaminów, procedur i statusu DDP „Senior+” oraz ogólnych przepisów obowiązujących w DDP.
 2. Odnosić się do siebie z szacunkiem i po koleżeńsku, przestrzegać norm i zasad współżycia, przyczyniać się do dobrej atmosfery w celu prawidłowego funkcjonowania DDP „Senior+”.
 3. Zachowywać się kulturalnie i spokojnie wobec innych uczestników i pracowników.
 4. Dbać i szanować wyposażenie oraz sprzęt terapeutyczno- rehabilitacyjny.
 5. Dbać o czystość wokół siebie oraz o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.
 6. Porządkować po zajęciach własne stanowisko (np. po zajęciach manualnych, kulinarnych itp.), pozostawiać po sobie ład, porządek w łazienkach, toaletach i jadalni.
 7. Uczestnicy opuszczający budynek, a posiadający prawo wyjścia mają obowiązek wpisywania się do zeszytu wyjść. Pozostali wychodzą z budynku tylko pod opieką pracowników DDP „Senior+”.
 8. Podczas wspólnych wyjść, spacerów i wycieczek wszyscy idą w zwartej grupie, nikt się nie oddala i nie opuszcza grupy. Wszyscy dbają o bezpieczeństwo kolegów i koleżanek.
 9. Powiadomić personel o każdorazowej nieobecności na zajęciach.
 10. Ponosić terminowo opłaty za pobyt do 10 dnia następnego miesiąca.
 11. Przestrzegać na terenie DDP „Senior+” zakazu picia alkoholu, zakazu palenia tytoniu, przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 12. Ponosić odpowiedzialność za rzeczy osobiste pozostawione na terenie placówki.
 13. Stosować się do regulaminu oraz wskazań i próśb wydawanych przez personel, jeśli nie przekraczają one możliwości uczestnika, a także kompetencji pracownika.
 14. Uczestniczyć czynnie w oferowanych zajęciach, dyżurach, pracach porządkowych i informować o własnych potrzebach i pomysłach.
 15. Potwierdzać swoje uczestnictwo w zajęciach każdorazowo na liście obecności i informować personel o nieobecnościach.
 16. Przestrzegać na terenie DDP „Senior+” przeciwpożarowych i sanitarnych.

 §18

Szczegółowe obowiązki dla poszczególnych stanowisk pracy określa Kierownik w zakresach czynności.

 

 §19

Forma uczestnictwa w zajęciach DDP „Senior +”:

1. Stała - uczestnik korzysta codziennie z pełnego zakresu świadczeń Dziennego Domu Senior+.
2. Niestała - uczestnik korzysta z pełnego zakresu świadczeń Dziennego Domu Senior+ w wybrane dni tygodnia.  
3. Otwarta - uczestnik uczestniczy tylko w ogólnodostępnych zajęciach otwartych.

 

Rozdział V
Dokumentacja obowiązująca w DDP Senior +

 

 §20

Placówka prowadzi następującą dokumentację:

 1. Wniosek o przyjęcie do DDP Senior +, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do DDP Senior +.
 3. Inną dokumentację wynikającą z realizowanych programów, projektów, itd.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

 §21

 

 1. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach rządowego Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2015-2020.
 2. Działalność DDP Senior + może być wspierana przez sponsorów.
 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 4. Osoba będąca uczestnikiem zajęć, która narusza niniejszy Regulamin, może zostać zawieszona w uczestnictwie lub skreślona z listy uczestników.

 

 §22

Wszelkich zmian w regulaminie dokonuje Dyrektor w trybie właściwym dla jego przyjęcia.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 luty 2020 11:48 Piotr Uberman